Gestió Comptable

Gestió Comptable

COMPTABILITAT EXTERNALITZADA

Confiï’ns la gestió integral de la seva Comptabilitat, la qual ens permetrà al seu torn una efectiva gestió de la seva fiscalitat.
Els nostres Serveis
Aplicació de principis comptables segons la legislació vigent.
• Recepció i classificació de la documentació aportada.
• Comptabilització de factures emeses i rebudes.
• Estudi de les implicacions fiscals de les operacions que es comptabilitzen.
• Comptabilització de moviments bancaris.
• Comptabilització de nòmines.
• Registre de béns d’inversió i quantificació de l’amortització aplicable.
• Comptabilització d’amortitzacions, deterioracions i ajustos comptables.
• Presentació periòdica d’informació al nostre client (compte d’explotació).
• Assessorament en matèria comptable.
• Estudi i anàlisi del tancament comptable de l’exercici.
• Tancament i reobertura de l’exercici.
• Elaboració i presentació dels Llibres Oficials en el Registre Mercantil.
• Elaboració i presentació de Comptes Anuals.

COMPTABILITAT SUPERVISADA

Encara que l’Empresa gestioni per si mateixa la seva Comptabilitat, requerirà el suport extern d’un especialista. Compti amb nosaltres per a solucionar dubtes, resoldre dificultats d’índole comptable i ajustar la seva Comptabilitat a criteris fiscals de caràcter vinculant.

Els nostres Serveis

• Assessorament comptable-fiscal al personal administratiu de l’Empresa.
• Confecció d’assentaments d’especial complexitat.
• Realització d’assentaments d’amortització, periodificació i ajust.
• Supervisió de la Comptabilitat.

AUDITORIA COMPTABLE

Consisteix en un examen sistemàtic dels Comptes Anuals i d’altres estats financers de la Societat mercantil a fi de comprovar la fiabilitat de la informació comptable. L’Auditoria voluntària pot ser efectuada per l’Empresa quan ho estimi convenient. L’Auditoria legal o externa és obligatòria per diverses causes, de les quals destaquem les dos
següents:
1) Quan ho sol·licitin els socis que representin, com a mínim, el 5% del capital social.
2) Quan es compleixin dos d’aquestes tres condicions durant dos exercicis seguits:
a. Xifra de negocis (ingressos per vendes) superior a 5.700.000 euros.
b. Actius que superin els 2.850.000 euros.
c. Plantilla mitjana de treballadors superior a 50.

Te ayudamos

Somos Gestoría y Asesoría, con nosotros tendrá solucionado cualquier trámite o gestión con la Administración Local, Autonómica o Estatal. Queremos ser tu Gestoría. Queremos ser tu Asesoría.

Gran Via Corts Catalanes, 1063 bajo, 08020, barrio de Sant Martí, BARCELONA