Serveis generals

SERVEIS GENERALS

 

Comptem amb els millors professionals, autèntics experts en cada matèria, amb els quals estem col·laborant des que aquesta assessoria va iniciar la seva activitat.

ELS NOSTRES SERVEIS:

Gestions en Tràfic: 

  • Canvi nom vehicles
  • Exportacions
  • Baixes per desballestament
  • Duplicats Permís Circulació i Permís de conduir.

Protecció de dades

La Llei orgànica de Protecció de Dades 3/2018 i el Reglament del Parlament Europeu 679/2016, tenen per objecte la protecció d’un dret fonamental reconegut en la Constitució Espanyola, el dret a la intimitat personal.
La normativa estableix que tota empresa que disposi de qualsevol mena de dada personal dels seus clients (nom, correu electrònic, adreça, telèfon) estarà subjecta al compliment de la normativa de protecció de dades.
El control del compliment de la normativa i de l’adopció de les mesures necessàries per a la seva aplicació, el durà a terme l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que actuarà d’ofici o a instàncies de l’interessat i serà l’encarregada de valorar la infracció comesa, imposant les sancions que corresponguin.
La quantia de les sancions variarà depenent de la mena de dades manejat per l’empresa, el tipus d’incompliment i la naturalesa d’aquest.

Riscos Laborals i Salut Laboral

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, obliga a totes les empreses amb almenys un treballador, disposar d’una organització de recursos preventius adequat a les seves necessitats, que pot ser propi o pot contractar qualsevol servei de prevenció aliè.

L’objectiu final de la llei és promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant la identificació, avaluació i control dels perills i riscos associats a un procés productiu, a més de fomentar el desenvolupament d’activitats i mesures necessàries pareixis prevenir els riscos derivats del treball.

Assegurances Generals

Una assegurança és un contracte que ens ajuda a reduir la incertesa econòmica sobre el futur, ja que permet obtenir una indemnització, a canvi d’una prima, en cas de sinistre.

Existeixen tants tipus d’assegurança com imprevistos o riscos, ja que avui dia, podem assegurar qualsevol cosa que valorem.

Els tipus d’assegurança més contractats són:
– Assegurança de Salut. Per a evitar les llargues llistes d’espera a l’hora de realitzar una consulta amb un especialista, o la possibilitat d’accedir a proves diagnòstiques en menor temps.

– Assegurança de la Llar. A l’ésser l’habitatge una de les nostres majors inversions, volem protegirla davant qualsevol eventualitat, assegurant els elements constructius i estructurals, a més de tenir coberta les reclamacions de tercers i pels danys i perjudicis rebuts.

– Assegurança de Cotxe. Aquest tipus d’assegurança és obligatori quan es posseeix un vehicle, encara que sigui la pòlissa mes bàsica. Cobreix la responsabilitat civil, en la qual hàgim pogut incórrer pels danys causats a tercers en un accident.

– Assegurança de Vida. Es contracta quan es vol que els beneficiaris de la pòlissa rebin un capital a la mort de l’assegurat. Existeixen altres tipus de cobertures que poden oferir un subsidi en cas de malaltia o invalidesa.

– Assegurances de Decessos. Es tracta d’una pòlissa que contracta el futur mort perquè els seus familiars no hagin de córrer amb les despeses que suposa la seva defunció. Les despeses que comporta la defunció del familiar venen donats perquè cal atendre les despeses funeràries del sepeli, al trasllat del finat i a les despeses administratives vàries.

Les Prestacions de la Seguretat Social

L’acció protectora de la Seguretat Social, quant a prestacions econòmiques, comprèn les següents prestacions:
– Subsidis: Incapacitat temporal, Risc durant l’embaràs, cuidat de menors, temporal en favor de familiars.

– Pensions: Jubilació, Incapacitat Permanent (Invalidesa), Viduïtat

– Indemnitzacions: Per lesions permanents no invalidants, per incapacitat permanent parcial, o per defunció per accident de treball i malaltia professional.

Te ayudamos

Somos Gestoría y Asesoría, con nosotros tendrá solucionado cualquier trámite o gestión con la Administración Local, Autonómica o Estatal. Queremos ser tu Gestoría. Queremos ser tu Asesoría.

Gran Via Corts Catalanes, 1063 bajo, 08020, barrio de Sant Martí, BARCELONA