Assessoria Laboral

ASESORÍA LABORAL

NUESTROS SERVICIOS:

 • Càlcul de costos previs a la contractació laboral.
 • Estudi de la contractació laboral més convenient.
 • Confecció i legalització de contractes.
 • Aplicació de les taules salarials del conveni col·lectiu de treball que correspongui.
 • Actualització de salaris de conveni i càlcul d’endarreriments.
 • Confecció de la nòmina mensual del treballador.
 • Regularització anual del percentatge de retenció de l’IRPF.
 • Confecció i presentació mensual de les assegurances socials a través de l’aplicació Siltr@, (RNT i RLC) i fitxers CRA.
 • Confecció cartes d’advertiment, amonestació i acomiadament de treballadors.
 • Assistència als actes de conciliació davant S.C.I. del Departament de Treball, per demanda del treballador en
  reclamació d’acomiadament, quantitat o dret.
 • Assistència davant el Jutjat de la Social.
 • Assistència a les Inspeccions de Treball.
 • Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut.
 • Recursos administratius davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

TRAMITS ESPECÍFICS:

 • Les empreses han de conèixer que disposen d’un crèdit perquè els seus treballadors puguin realitzar la
  formació que precisin, tant per a cobrir necessitats puntuals com per a obtenir i/o millorar els coneixements
  que han de servir per a poder fer front a la competència, en la constant evolució global de la tecnologia.
  Seguiment exhaustiu i puntual dels períodes d’inici i final de la formació, per a la posterior aplicació de la
  bonificació que correspongui en les quotes de la seguretat social.
 • Inscripció de l’empresa en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
 • Inscripció del treballador autònom en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors Autònoms
  (RETA)
 • Estudi de l’enquadrament correcte en la Seguretat Social dels socis treballadors i socis capitalistes de les
  societats mercantils.
 • Sol·licitud d’ajornament de quotes, liquidacions complementàries, endarreriments, saldos creditors.
 • Elaboració i tramitació dels comunicats d’accident de treball i accidents sense baixa mèdica.
 • Sol·licitud de pagament directe de la prestació d’incapacitat laboral, en ser baixa el treballador autònom.

TÉ Al DIA LA SEVA GESTIÓ LABORAL?

 • Auditoria laboral gratuïta per a empreses i autònoms.

La forma de saber si la seva empresa està complint amb la normativa laboral és dur a terme una Auditoria Laboral.
L’Auditor Laboral realitzarà un estudi detallat de verificació i comprovació de totes les activitats que comprèn l’Àrea Laboral, i que són:

 • Aplicació del conveni col·lectiu de treball que correspongui a l’activitat de l’empresa.
 • Contractació, amb especial incidència en la contractació bonificada.
 • Seguretat Social
 • Salaris
 • Seguretat i Salut Laboral
 • Prevenció de Riscos Laborals.

A pesar que no existeix cap obligació legal de sotmetre’s a una auditoria laboral, és aconsellable per la tranquil·litat que li brinda conèixer que compleix amb la Llei, evitant amb això conflictes laborals, sancions administratives i responsabilitats empresarials.

Te ayudamos

Somos Gestoría y Asesoría, con nosotros tendrá solucionado cualquier trámite o gestión con la Administración Local, Autonómica o Estatal. Queremos ser tu Gestoría. Queremos ser tu Asesoría.

Gran Via Corts Catalanes, 1063 bajo, 08020, barrio de Sant Martí, BARCELONA