Assessoria Fiscal

ASSESSORIA FISCAL

ELS NOSTRES SERVEIS:

• Assessorament fiscal a societats i persones físiques, adaptat als seus objectius i plans estratègics.
• Planificació fiscal per al tancament de l’exercici, analitzant els possibles marges de maniobra a l’efecte d’aconseguir un resultat el més beneficiós possible.
• Preparació i liquidació d’impostos:

Impostos Directes:

  • Impost de societats
  • Impost sobre la renda de les persones físiques
  • Impost sobre la renda de no residents
  • Impost sobre Patrimoni

Impostos indirectes:

  • Impost sobre el valor afegit
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Impost Transmissions Patrimonials i AJD
  • Impostos especials

• Declaracions informatives.
• Contestació als requeriments de l’Agència Tributària.
• Confecció de recursos contra les Actes de Liquidació i d’Infracció de l’Agència Tributària.
• Representació i assistència a Inspeccions d’Hisenda per actuació dels serveis de gestió i/o recaptació de l’Administració tributària.

ASSESSORIA MERCANTIL

• Constitució i dissolució de societats mercantils, associacions i fundacions.
• Ampliacions i reduccions de capital
• Redacció i modificació dels Estatuts de la Societat.
• Redacció de contractes mercantils.
• Confecció i presentació davant el Registre Mercantil dels llibres de comptabilitat.
• Confecció i presentació davant el Registre Mercantil dels comptes anuals, incloent acta d’aprovació i memòria explicativa de l’activitat de l’empresa

Te ayudamos

Somos Gestoría y Asesoría, con nosotros tendrá solucionado cualquier trámite o gestión con la Administración Local, Autonómica o Estatal. Queremos ser tu Gestoría. Queremos ser tu Asesoría.

Gran Via Corts Catalanes, 1063 bajo, 08020, barrio de Sant Martí, BARCELONA